Personuppgifter

Laddar...

Integritetspolicy
Vi är väldigt glada över att du är intresserad av vårt företag, och våra tjänster.
Skydd av data och personuppgifter är något som vi på Reverie ApS skattar väldigt högt.
Att besöka våra sidor kräver ingen som helst insamling av data, men,
för att använda sig av våra tjänster så kan det bli nödvändigt med någon nivå av datainsamling.
Om det blir nödvändigt att samla in någon data från dig, och det inte finns någon
lagstadgad grund för sådan behandling, så kommer vi att be om samt invänta, ditt godkännande först.

Behandling av personlig data, såsom namn, adress, e-post eller telefonnummer, ska
alltid följa riktlinjerna i General Data Protection Regulation (GDPR), samt de nationella
bestämmelser som gäller för Reverie ApS. Vi vill härmed informera allmänheten om arten,
omfattningen samt syftet med vår eventuella insamling, användning och behandling av personuppgifter.
De som kan komma att beröras av detta, kommer här också att bli informerade om vilka
rättigheter som gäller dem.

Reverie ApS har genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
det mest kompletta skyddet av de personuppgifter som behandlas hos oss.
Dataöverföringar via internet har emellertid potential att brista i säkerhet,
då mjukvara/hårdvara kan fallera - samt utomstående part kan vara väldigt uppfinningsrik,
så absolut skydd kan tyvärr inte garanteras. Av denna anledning så är man välkommen
att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. via telefon.

1. Definitioner
Dataskyddsdeklarationen för Reverie ApS bygger på de villkor som används av den
europeiska lagstiftaren för antagandet av General Data Protection Regulation (GDPR).
Vår dataskyddsdeklaration ska vara läslig och förståelig för allmänheten likväl som
för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara
den termologi som används.

I den här deklarationen använder vi bl.a. följande termer:

a) Personuppgifter
Personuppgifter är all information som rör en identifierad, eller en identifierbar fysisk person.
En identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt
med hänvisning till en identifierare... såsom ett namn, identifikationsnummer, platsdata,
onlineidentifierare eller en, eller flera, faktor(er) som är specifik(a) för den fysiska,
fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den
fysiska personen.

b) Uppgiftslämnaren
Uppgiftslämnaren är en identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter
behandlas av den kontrollant som ansvarar för behandlingen.

c) Bearbetning/Behandling
Bearbetning/Behandling är den, eller de, operation(er) som utförs på persondata,
oavsett om det sker automatiskt, såsom insamling, inspelning, organiserande, strukturering,
lagring, anpassning/ändring, hämtning, konsultation, användning, offentliggörande via överföring,
spridning eller på annat sätt tillgängligörande, anslutning eller kombinering, begränsning,
radering eller förstöring.

d) Begränsning av bearbetning/behandling
Begränsning av bearbetning/behandling är att märka lagrade personuppgifter i syfte att begränsa
framtida behandling av nämnda personuppgifter.

e) Profilering
Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter vars
syfte är att skapa en profil av Uppgiftslämnaren, med syfte att
analysera eller förutse beteende hos den fysiska personen - speciellt angående
personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser,
intressen, pålitlighet, beteenden, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering är att anonymisera, men tillskriva referenser för att kunna
av-anonymisera uppgifterna.
Pseudonymiserade personuppgifter kan inte längre tillskrivas någon person, utan
att först använda ytterligare information (som ska hållas separat och ha utsatts
för tekniska och effektiva åtgärder för att säkerställa att uppgifterna inte
tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person).

g) Bearbetningsansvarig kontrollant
Bearbetningsansvarig kontrollant är den fysiska eller juridiska person/
byrån/organet/offentliga myndigheten som på egen hand, eller gemensamt med andra,
bestämmer syftet med, samt hur, personuppgifter bearbetas.
I situationer där syftet med, samt bearbetning av, personuppgifter bestäms av
europeiska unionens, eller medlemsstats, lag, så kan kontrollant, eller de särskilda
kriterierna för utnämningen, tillhandahållas av unionen eller medlemsstats lag.

h) Behandlare
Behandlaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller
annat organ som behandlar personuppgifter å uppdragsgivares vägnar.

i) Mottagare
Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller
annat organ som mottager personuppgifter, oavsett om det är tredje part eller ej.
Emellertid så får en offentlig myndighet som mottager personuppgifter inom ramen
för en särskild undersökning (i enlighet med unionens eller medlemsstats lag) ej
betraktas som mottagare: behandlingen av de uppgifterna som den offentliga myndigheten
utför, ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt syftet med behandlingen.

j) Tredje part
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller
annat organ som är vare sig Uppgiftslämnare, Kontrollant, Behandlare eller
person som utsetts av Kontrollant eller Behandlare för att behandla personuppgifterna.

k) Samtycke
Samtycke från Uppgiftslämnaren är en fri lämnad, specifik, informerad och
entydig indikation på Uppgiftslämnarens önskemål, genom vilket Uppgiftslämnaren,
antingen via ett uttalande eller med en tydligt bekräftande handling, ingår en
överenskommelse om behandling av Uppgiftslämnarens personuppgifter.

2. Kontrollantens namn och adress
Kontrollanten av General Data Protection Regulation (GDPR), samt för andra
dataskyddslagar som tillämpas i medlemsstaterna inom europeiska unionen
inklusive andra bestämmelser som rör dataskydd är:
Reverie ApS
Generatorvej 8F, 1,th
2860 Søborg
Denmark
Phone: +45 71 99 32 13
Email: privacy@reverie.dk
Website: www.urkompagniet.dk

3. Kakor
Reverie ApS använder sig av "kakor" på sina internetsidor. "Kakor" är textfiler
som lagras i dator via webb-läsaren. (kakor = cookies)
Många webbplatser och servrar använder kakor, och många kakor innehåller ett
så kallat "cookie-ID", vilket är en unik identifierare av kakan. Den består av
en teckensträng genom vilken servrar och webbsidor kan tilldelas den specifika
webbläsaren, i vilken kakan lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser
och servrar att differentiera Uppgiftslämnarens webbläsare från (andra(s)) webbläsare
som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras
med hjälp av det unika "cookie-ID".

Genom användandet av kakor så kan Reverie ApS erbjuda användarna av vår webbplats
mer användarvänliga tjänster - som inte skulle vara möjliga annars.

Med hjälp av informationen som lagras i kakan, så kan information och erbjudande på vår
webbplats optimeras för varje unik besökare... anpassa ditt besök efter dina preferenser
eller rutiner, på samma sätt som alla andra besökare behandlas individuellt -
fast deras upplevelse av vår webbplats blir unik/anpassad för dem.
Tack vare information lagrad i kakan så kan du slippa att ange åtkomstdata, eftersom webbplatsen
lokaliserar den tidigare åtkomstdatan från din lokalt sparade kaka. Ett annat användningsområde
är "varukorgen", där de varor som du väljer att lägga där... inte försvinner när du växlar mellan sidor.

Uppgiftslämnaren kan när som helst förhindra skapande av kakor, i relation till vår webbplats.
Med en inställning i din webbläsare så kan du förhindra skapandet av kakor permanent,
och redan skapade kakor kan raderas när som helst, via webbläsaren eller annan mjukvara.
Detta är möjligt med alla de vanliga webbläsarna, men om du avaktiverar användadet av kakor
så är det möjligt att vissa av vår webbplats funktioner inte fungerar som tänkt, för dig.

4. Insamling av allmän data och information
Reverie ApS webbplats samlar in en mängd allmän data och information när en Uppgiftslämnare
eller ett automatiserat system besöker oss. Denna data/information lagras i serverns logg.
Det kan gälla en eller flera av följande data/information:
(1) Besökarens webbläsare, och vilken version, som har använts.
(2) Besökarens operativsystem.
(3) Webbplatsen varifrån besökaren kom till oss ifrån (den/det som refererat dig till oss).
(4) Eventuella subsidor tillhörande "referenten" (3).
(5) Datum och tid som du kom till vår webbplats.
(6) Din IP-adress (IP = Internet Protocol, den adressen som din dator/surfplatta/mobiltelefon
hade på internet, vid ditt besök).
(7) Din ISP (ISP = Internet Service Provider, den leverantör av internet som du använde för besöket).
(8) All annan liknande data/information som skulle kunna användas i händelse av attack på
vårt informationstekniska system.

Vid användande av denna allmänna data/information så drar Reverie ApS inga slutsatser om
Uppgiftslämnaren, utan denna data/information behövs för att:
(1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats,
(2) optimera innehållet samt eventuella annonser, på vår webbplats,
(3) säkerställa långsiktig hållbarhet för både vårt informationstekniska system, samt webbplats-teknologi,
(4) förse brottsbekämpande myndigheter med nödvändig information för att åtala (personerna bakom) en cyberattack.
Därför analyserar Reverie ApS den insamlade datan/informationen anonymt, och skapar statistik,
med målsättning att öka dataskydd och datasäkerhet för vårt företag, samt för att säkerställa
en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. Den anonyma datan/informationen
från serverns logg lagras separat från Uppgiftslämnarens personuppgifter.

Uppgiftslämnaren som registrerar ett kundkonto